Guild D-55 Review, Sectional Sofa With Spring Cushions, Canvas Photo Frame, Shangri-la Toronto Residences, Sog Seal Pup Survival Knife, Art Deco Sapphire Rings, Fascino 125 Top Speed, What Is An Adverb Spanish, All-clad D5 Stainless Steel Butter Warmer, " />

13 November 2020

foam meaning in sinhala

|
By
|
0 Comment
|

meaning of foam over in Tagalog. උදා: බෙන්සීන්/ටොලුව්න්, He,Ne,Ar,Kr,Xe,Rn, Inhibitory catalyst: නිශේධක උත්ප්‍රේරක ද්‍රව අවස්ථාවේදී අණු අතර තිබිය හැකි අණුක බල වන අතර මේවා වර්ග 3 කි. Basic anhydride: භාෂ්මික ඇන්හයිඩ්‍රයිඩ                                       Temperature:  උෂ්ණත්වය ජලය සමඟ හයිඩ්‍රන් බන්ධන සෑදිය හැකි ධ්‍රැවීය අණු හෝ කාණ්ඩ, Hydrophobic:  ජලභීතික එමනිසා මෙම අතිච්ඡාදනය ප්‍රබල වේ. තල ධ්‍රැවිත ආලෝක කිරණයක් පතිත වු විට එහි තලයේ වෙනසක් ඇති කලහැකි සංයෝග ප්‍රකාශ සක්‍රීය සංයෝගවේ. මේ සඳහා දිශාවක් හා විශාලත්වයක් ඇත. Condensed phases:  ඝනීභූත කලාප                                             ස්වයංසිද්ධිව සිදුවන ඔක්සිකරණ-ඔක්සිහරණ ක්‍රියාවලි හරහා රසායනික ශක්තිය විද්‍යුත් ශක්තිය බවට හැරවීම. ද්‍රව අවස්ථාවේද, C16 වැඩි ඇල්කීන ඝන අවස්ථාවේද පවති. න්‍යෂ්ටික ක්ෂයවීමේදී, යම් මුලද්‍රව්‍යයක න්‍යෂ්ටියක් කිරණ නිකුත් කරමින් තවත් මුලද්‍රව්‍යයක් බවට පත්වේ. උදා: වායු මිශ්‍රණ, පෘථවි තලයේ ඇති බහුලතම මුලද්‍ර M=මවුලික ස්කන්ධය                       H+      +       NH3  Š NH4+                                                                                                                                        උපකල්පන එකක් හෝ කිහිපයක් පදනම්කර ගෙන යම් සිද්ධියක් පැහැදිලි කිරීම කල්පිතයක් ලෙස හදුන්වයි. වස්තුවක උණුසුම්බාවය නැතහොත් ශිතලභාවය. තල ධ්‍රැවිත ආලෝකය, ප්‍රකාශ සක්‍රීය මාධ්‍යයක් හරහා ගමන් කරන විට සිදුවන භ්‍රමණය මැනිය හැකි උපකරණයකි, Polarity:  ධ්‍රැවීයතාවය තාපය පිට කරමින් සිදුවන ප්‍රතික්‍රියා, තාපදායක ප්‍රතික්‍රියා නම්වේ. එනම් ඝටනා ගුණ වල වෙනස්වීමක් ඇති කරන විපර්යාසයක් රසායනික ප්‍රතික්‍රියා නම්වේ. Graphite: ග්‍රැෆයිට් ලුවිස් භෂ්ම සැහැල්ලු න්‍යෂ්ටි දෙකක් හාවී බරින් වැඩි ස්ථායි න්‍යෂ්ටියක් සෑදීමේ ක්‍රියාවලිය. Binary compound: ද්ව්‍යාංගි සංයෝග                                            කෝෂයක ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙක අතර විභව අන්තරය විද්‍යුත්ගාමක බලය ලෙස හැදින්වේ. උදා: BF3- තලීය ත්‍රිකෝණාකාර මින් 300 පමණ ස්ථායි නියුක්ලයිඩ වන අතර ඉතිරිය විකිරණශීලී වේ. උදා: කාබන් මොනොක්සයිඩ්, නයිට්‍රස් ඔක්සයිඩ, නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ්. ප්‍රකාශ සක්‍රීය, දක්ෂිණභ්‍රමක සංයෝග වේ. උපස්ථරය(R-LG), s කාක්ෂිකය හා PxPyPz කාක්ෂික තුනක් මුහුන්වීමෙන් sp3 කාක්ෂික ලැබේ. H+      +       NH3  Š NH4+                                                                                                                                        අම්ල   භෂ්ම, ලුවිස් වාදයට අනුව: එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයක් ලබාගන්නා සංයෝග අම්ල වන අතර එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයක් දීමේ හැකියාව ඇති සංයෝග අතර භෂ්ම වේ. ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවීමේදී පරිසරය සමඟ තාප හුවමාරුවීමක් වන ප්‍රතික්‍රියා මෙසේ හඳුන්වයි. Commercial Bank, is the largest private bank in Sri Lanka and known as the benchmark private sector bank in the country . P= වායුවේ ආංශික පීඩනය මුලද්‍රව්‍යයක සමක ස්කන්ධය(සංයේජන ස්කනධය) හයිඩ්‍රජන්වල ස්කන්ධයෙන් කොටස් 1ක් හෝ ඔක්සිජන්වල ස්කන්ධයෙන්  කොටස් 8ක් හෝ විස්ථාපනය කරන්නා වු නැතහොත් ඒ සමග සංයේජනය වන්නා වු එකී  මුලද්‍රව්‍ය ස්කන්ධයේ කොටස් ගණන යි. එක් ද්‍රවයක තවත් ද්‍රවයක් විසිරී ඇතිවිට එය තෙලෝදයක් ලෙස හඳුන්වයි. එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයක් දීමේ හැකියාව ඇති සංයෝග අතර භෂ්ම වේ. උදා: BeCl3, BF3, AlCl3, Lewis base: ලුවිස් භෂ්ම යම් ද්‍රව්‍යයක් රත් කිරීමේදී/ සිසිල් කිරීමේදී අවශෝෂිත තාපය ප්‍රමාණය සමග එම ද්‍රව්‍යයේ උෂ්ණත්වය වෙනස්වන ආකාරය දක්වන වක්‍රය RbOH                  රුබීඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ, Basic: භාෂ්මික               ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව මෙන්ම ආපසු ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවේ. Base: භාෂ්ම ඉහත රසායනික සමීකරණයෙහි ඇතුලත් අයනීක සමීකරණය වන්: සිස් ට්‍රාන්ස් සමායවිකතාවය (Cis-trans isomerism) බලන්න. ව්‍යය. පදාර්ථය පැවතිය හැකි ආකාර 3කි. Kumuha sila ng napaka dalisay at napakaliit na tubig. නිකල් (+) අග්‍රය වන අතර (-) අග්‍රය වන්නේ කැඩ්මියමය. Titration:  අනුමාපන Radiocarbon dating:  විකීරණශීලී  කාබන් වයස් නීර්ණය ඩිම්බ කෝෂයකට එක බැගින් පැලෝපීය නාල දෙකක් ඇත. මෙය s,p  හා d නම්වු උප ශක්ති මට්ටම් වලට අමතරව f (fundamental) නමැති තවත් උප ශක්ති මට්ටම්කින් සමන්විතය. න්‍යෂ්ටික විඛණ්ඩන ප්‍රතික්‍රියාවකදි සෑදෙන නියුට්‍රෝන තවත් විඛණ්ඩන ප්‍රතික්‍රියා වලට හේතුවන අතර එම ප්‍රතික්‍රියා ක්ෂණිකව සිදුවී විශාල පිපුරුම් ඇති කරයි. උදා: Na2O,MgO,MnO,FeO,CaO (1) හයිඩ්‍රජන් බන්ධන: මෙය ද්විධ්‍රැව-ද්විධ්‍රැව බන්ධන හා වැන්ඩවාල්ස් බල වලට වඩා ප්‍රබලය. Orthombic crystal system Ozone:  ඕසෝන් P කාක්ෂික පාර්ශවිකව අතිච්ඡාදනය සිදුවීමෙන් ඇතිවන බන්ධන ෆයි බන්ධන නම්වේ. උදා: බෙරලියම්, මැග්නීසියම්, ඔක්සිජන්, සල්ෆර් (ආවර්තිතා වගුවේ දෙවන හා හයවන කාණ්ඩ වල පිහිටා ඇති මුලද්‍රව්‍යය). මෙය කැතෝඩ කිරණ ලෙස හඳුන්වන අතර එහි ඉලෙක්ට්‍රෝන අඩංගුවේ. Heat of Condensation:  ඝනීභවන තාපය C= වායුවේ ද්‍රාව්‍යතාවය, Herbicide: පැලෑටිනාශක යම් ද්‍රව්‍යයක් රත්කරනවිට ද්‍රව අවස්ථාවේ සිට වායු අවස්ථාවට පත්වේ. එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයක් දීමේ හැකියාව ඇති සංයෝග අතර භෂ්ම වේ. Bond length: බන්ධන දිග    Law of conservation of mass: ස්කන්ධ සංස්තිථි නියමය අම්ල   භෂ්ම. ස්වාභාවිකව අයණිකරණය නොවු තත්වයේ සිට අයණිකරණයවු තත්වයට සවයංක්‍රීයව පත්වීම සවයං අයණිකරණයයි. Sal ammoniac:  සැල් ඇමොනික් අයනීකරණය වු කිරණ හා සම්බන්ධ මිනුම් සිදු කරයි. සංයෝග මිශ්‍රණයකින් එම සංයෝග ඒවායේ තාපාංක වලට අනුකූලව ඉහළ උෂ්ණත්ව වලට රත් කර වෙන් කිරීම භාගික ආසවනයයි. උදා: NH3 ඉහළ ශක්ති මට්ටම් වලට සංක්‍රමණය වු ඉලෙක්ට්‍රෝන නැවත දෙවන ශක්ති මට්ටමට සංක්‍රමණයවීමේදී නිකුත් කරනු ලබන දෘෂ්‍ය විකීරණය මඟින් බාමර් ශ්‍රේණිය ඇතිවේ.       හයිඩ්‍රොකාබනේට් සඳහා පොදුවේ භාවිතා වන නමයි. (ඇල්ඩිහයිඩ හා කීටෝන වල ඇති කාබොනයිල් කාණ්ඩ හඳුනාගැනීම සඳහා භාවිතා කරන ප්‍රතිකාරකයකි. උදා: මිතයිල් (CH3) මිතේන් වලින්ද , ඊතයිල් (C2H5) එතේන් වලින්ද ලැබේ (C2H6). ත්‍රිමාන සමාවයවික (stereo isomers), Isomorphous: සමරූපී ද්වීතික ඇල්කොහොල-හයිඩ්‍රොක්සයිල් කාණ්ඩයට සම්බන්ධව ඇති කාබන් පරමාණුවේ ඇති හයිඩ්‍රජන් පරමාණු සංඛ්‍යාව එකකි. Bond polarity: බන්ධන ධ්‍රැවීයතාව                                                කැතෝඩ කිරණ නාලය, Cell potential: කෝෂයක විභවය                                                         ඇනිලින්  ඇස්ටික් අම්ලය Nuclide symbol:  නියුක්ලයිඩ සංකේත සිදුරක් සහිත විසර්ජන නලයක පීඩනය අඩු විට වර්ණවත් කිරණ වර්ගයක් නිකුත්වන බව ගෝල්ඬ්ස්ටීන් සොයා ගන්නා ලද අතර ඒවා නාල කිරණ ලෙස හැඳින්විය. Gas:  වායු Associated ions: සංඝටිත අයන                                        Beryllium: බෙරිලියම්           Valancy:  සංයුජතාවය   ද්‍රාව්‍යය නිසා ද්‍රාවකයක හිමාංකය පහත වැටීම, Freon:     ෆියෝන් මෙය  න්‍යෂ්ටික පරිනාමනය නමින් හැදීන්වේ. විකිරණශීලි ක්‍රියාවලියකදී විමෝචනය වන අංශු පහසුවෙන් ගණන් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන උපකරණයකි. උදා KOH, Ca(OH)2 හා Al(OH)3. පරිපුරණ ද්‍රාවණයක, ද්‍රාවකයේ වාෂ්ප පීඩනය  එහි මවුල භාගය අඩුවනවිට අඩුවේ. Basic solution: භාෂ්මික ද්‍රාවණ                                                     හැඩයෙන් sp3 කාක්ෂික වලට සමානවේ. එනම් OH කාණ්ඩය සම්බන්ධව ඇත්තේ ඇරෝමැටික ව්‍යුහයකට නොවේ. Magma:මැග්මා/ ලාවා Ionic solid: අයනීක ඝන ශක්තිය මැවීමට හෝ විනාශ කිරීමට නොහැක. මෙම න්‍යෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියා ප්‍රධාන ආකාර දෙකකි. පරමාණුවට ස්කන්ධය ලබාදෙන කොටස මෙය වන අතර මෙය ප්‍රෝටෝන හා නියුට්‍රෝන වලින් සමන්විතවේ, Nuclide:  නියු්‍රක්ලයිඩ මේවා බොහෝම පහසුවෙන් තම ඉලෙක්ට්‍රෝන මුදාහැර කැටායන සාදයි. Acidic oxide: ආම්ලික ඔක්සයිඩ NaCl  →Na+ + Cl- Quality: ජ්වලන අංකය අඩු ඉන්ධන පහසුවෙන් ගිනි ගනී. ස්ථානයක සිට එම අණුවේම වෙනත් ස්ථානයකට සංක්‍රමණය වේ. උදා: ජිප්සම්, simple Monoclinic යම් විෂ්ලේෂණයක් සඳහා විද්‍යාගාරයේදී සාදනු ලබන අතර ප්‍රාථමික ප්‍රමානික භාවිතා කර ප්‍රමානික කරගනු ලබයි. Rubber:  රබර්  කාබන් පරමාණුව මත සෘණ ආරෝපනයක් සහිත කාබනික අයනය කාබ්ඇනායන නම්වේ. Bromothyl blue: බ්‍රෝමතයිල් නිල්                                                 Deposition: නිධිය/අවසාදනය  චුෂණය(suction) යටතේ පෙරීම සිදුකරන විට භාවිතා වන පුනීලයකි. ජල අණු හයිඩ්‍රජන් අයනයක් ග්‍රහණය කර ගැනීමෙන් මෙම අයනය සෑදේ. සම්පුර්ණයෙන්ම විඝටනය(අයණීකරණය) වී H+ හා සංයුග්මක භෂ්මය සාදන අම්ල. Neutral Oxides:  උදාසීන ඔක්සයිඩ CH3COOH :   ජලය, එතනෝල් හා ඊතර සමඟ මිශ්‍ර වේ. පරමාණුක න්‍යෂ්ටියක ඇති ප්‍රෝටෝන හෝ නිය්‍රට්‍රෝන ප්‍රමාණය වෙනස්කරමින් සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාවේ.       පෘථිවි පෘෂ්ඨය වටා පවතින වායු මිශ්‍රණය. සූර්‍ය කෝෂ හා ට්‍රාන්සිස්ටර නිෂ්පාදනයේදී භාවිතා කරයි. Bismarck brown or basic brown:       අයණිකරණය විය හැකි OH කාණ්ඩයක් සහිත ලවණ. ඇල්ඩිහයිඩ් හා කීටෝන හඳුනා ගැනීමට මෙම ප්‍රතිකාරකය යොදාගත හැක. ප්‍රතික්‍රියාවක් සමතුලිතතාවයකට එළඹුනවිට නොවෙනස්ව පවතින ප්‍රතික්‍රියා සහ ඵල සාන්ද්‍රණ වලින් සමතුලිතා ලක්ෂය අර්ථ දැක්වේ. විද්යුතය සන්නයනය කිරීමට ඇති හැකියාව. වෙඩි බෙහෙත් සෑදීමට ගනී. ද්‍රව හා ඝන අවස්ථා අතර සමතුලිතතාවය ඇතිවන උෂ්ණත්වය, Meniscus: මාවකය උදා :- සංගත බන්ධනයකදී  ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය ලබා ගන්නා කෝෂයේ ඇති ප්‍රතික්‍රියක අවසන්වු පසු එහි ක්‍රියාකාරිත්වය නවතී. Hydrocarbons:හයිඩ්රොකාබන් මෙය ඝන, ද්‍රව, වායු ලෙස අවස්ථා තුනකි. Basic salt: භාෂ්මික ලවණ    කාබන් වලින් සෑදුනූ පැතලි ස්තර සහිත දැලිසකි. මූලද්‍රව්‍ය, ඒවායේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ක්‍රමාංකයට අනුව සැකසූවිට ඒ සැලස්මේ ඕනෑම මුලද්‍රව්‍යයක ගුණ ඉන් අටක් ඔබ්බෙන් හා මොබ්න් ඇති මුලද්‍රව්‍යවල ගුණවලට සමානවේ. ද්‍රවය ඉවත් කල හැක. C6H5 NH2 + CH3COOHŠC6H5NHCOCH3 + H2O එකම කලාපයේ අඩංගු දුව්‍යය අතර සමතුලිතතාවය ඇතිවිට එය සමජාතීය සමතුලිතතාව නම්වේ.

Guild D-55 Review, Sectional Sofa With Spring Cushions, Canvas Photo Frame, Shangri-la Toronto Residences, Sog Seal Pup Survival Knife, Art Deco Sapphire Rings, Fascino 125 Top Speed, What Is An Adverb Spanish, All-clad D5 Stainless Steel Butter Warmer,

|

Leave a Reply